Predávajúci

Obchodné meno : Animation Consulting & Events s.r.o.
Sídlo : Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
IČO : 47 752 289
DIČ : 2024086834
Bankové spojenie : Fio Banka, VUB banka
Č.účtu : Fio SK83 8330 0000 0025 0084 5033

Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 30395/P

Kupujúci

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky zo stránky www.tarajkoapopletajka.sk

 

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

 

Prejsť na plné znenie Obchodných podmienok